Regulamin zajęć

Regulamin Uczestnictwa w Zajęciach Pływania w szkole Adrianna SWIM
(„Regulamin”)

I. Definicje terminów

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe terminy, obowiązują następujące ich definicje:

  Organizator – szkoła pływania Adrianna SWIM;
  Trener – osoba o odpowiednich kwalifikacjach prowadząca grupowe zajęcia pływackie. Lista Trenerów tworzących zespół Adrianna SWIM znajduje się na stronie internetowej Organizatora;
  Uczestnik – każda osoba uczestnicząca w zajęciach grupowych lub indywidualnych Organizatora;
  Opiekun – rodzic lub opiekun prawny Uczestnika, który jest niepełnoletni;
  Oświadczenie – potwierdzenie przez Uczestnika lub, w przypadku Uczestników niepełnoletnich, Opiekuna, że nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne do udziału Uczestnika w zajęciach (pływanie oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe) organizowanych przez Organizatora. Obowiązujące Oświadczenie znajduje się na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://adriannaswim.pl/oswiadczenie;
  Grupy – grupy Uczestników podzielone ze względu na poziom umiejętności pływackich, wiek i/lub cel udziału w zajęciach. Lista i opis Grup znajdują się na stronie internetowej Organizatora;
  Zajęcia – grupowe i indywidualne zajęcia pływackie prowadzone przez Trenerów i koordynowane przez Organizatora;
  Harmonogram – szczegółowa rozpiska godzinowa prowadzonych Zajęć w podziale na poszczególne Grupy. Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej Organizatora;
  Cennik – zestawienie cen uczestnictwa w Zajęciach w ramach poszczególnych Zajęć. Cennik znajduje się na stronie internetowej Organizatora;
  Formularz Wstępny – formularz wypełniany przez przyszłego Uczestnika lub jego Opiekuna w ramach procesu zapisywania się na Zajęcia. Formularz Wstępny zawiera m.in. informacje na temat poziomu umiejętności pływackich przyszłego Uczestnika oraz indywidualnego celu uczestnictwa w Zajęciach;
  Lekcja Testowa – bezpłatne, indywidualne pierwsze spotkanie z Trenerem na basenie, podczas którego zweryfikowany zostanie poziom umiejętności pływackich przyszłego Uczestnika (10 minut). Podczas Lekcji Testowej Trener przeprowadza również szczegółowy wywiad sportowy z przyszłym Uczestnikiem i/lub jego Opiekunem (5-10 minut). Na podstawie przebiegu Lekcji Testowej Trener dokonuje przydziału Uczestnika do Grupy;

Akceptacja Regulaminu – potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, zrozumienia zawartych w nim treści oraz zobowiązanie się do jego przestrzegania. Obowiązująca Akceptacja Regulaminu znajduje się na stronie internetowej Organizatora.

Biuro - bezpośredni kontakt ze szkołą, biuro odpowiada na wszelkie pytania i poprzez biuro załatwia się wszystkie sprawy. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku od 10:00 do 18:00.

II. Warunki uczestnictwa w zajęciach

 1. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie i wysłanie maila zawierającego:

  imię i nazwisko dziecka

  datę urodzenia

  wybraną przez rodziców grupę lub dogodny termin zajęć indywidualnych.

 2. Po otrzymaniu informacji o przydzieleniu do danej Grupy lub zarezerwowaniu terminu lekcji indywidualnej,  Uczestnik, w celu ostatecznego potwierdzenia chęci uczestnictwa w Zajęciach, zobowiązany jest do:

  Podpisania Oświadczenia odbioru karnetu;

  Podpisania Akceptacji Regulaminu;

  uiszczenia opłaty za Zajęcia. Szczegóły dotyczące opłat za Zajęcia zostały opisane w sekcji „IV. Płatności”.

 3. Wejście na basen jest wliczone w cenę. W przypadku, gdy Uczestnik zapomni karnetu- zobowiązany jest do opłacenia wejścia na basen samodzielnie.

III. Zajęcia

 1. Długość Zajęć zależna jest od Grupy, do której Uczestnik został przydzielony lub od wybranej długości lekcji indywidualnej.

 2. Zajęcia grupowe 30 minutowe odbywają się na małym basenie.

 3. Zajęcia grupowe 45 minutowe odbywają się na dużym basenie.

 4. Zajęcia indywidualne odbywają się na małym lub dużym basenie i mogą trwać 30 (dzieci 2-9 lat), 45 lub 60 minut.

 5. Uczestnik zobowiązany jest do stawiania się na Zajęcia punktualnie – gotowy do Zajęć, przebrany w strój pływacki (dzieci do lat 3 powinny posiadać specjalne pampersy do pływania), w wyznaczonym miejscu na hali basenowej. Spóźnienie się na zajęcia nie skutkuje ich wydłużeniem.

 6. Zajęcia grupowe odbywają się w danym roku w podziale na 3 trymestry, indywidualne zgodnie z wybranym przez Uczestnika pakietem.

 7. Pierwszy trymestr obejmuje miesiące: wrzesień, październik, listopad, grudzień.

 8. Drugi trymestr obejmuje miesiące: styczeń, luty, marzec (wyłączając ferie zimowe w danym województwie).

 9. Trzeci trymestr obejmuje miesiące: kwiecień, maj, czerwiec.

 10. Dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia trymestru w danym roku są dostępne na stronie internetowej Organizatora.

 11. Robienie zdjęć, nagrywanie filmów podczas zajęć możliwe jest tylko po wcześniejszym uzyskaniu zgody od Trenera prowadzącego Zajęcia. Osoby wchodzące na płytę basenu zobligowane są do wykupienia biletu wstępu oraz przebrania się w strój kąpielowy bądź sportowy (krótkie spodenki + t-shirt).

 12. Zajęcia grupowe z rodzicem podlegają dodatkowym regulacjom:

 • Przed przystąpieniem do kursu należy okazać zaświadczenie lekarskie od pediatry stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w zajęciach w wodzie (do 12. miesiąca życia).

 • Robienie zdjęć, nagrywanie filmów podczas zajęć możliwe jest tylko po wcześniejszym uzyskaniu zgody od Trenera prowadzącego Zajęcia. Osoby wchodzące na płytę basenu zobligowane są do wykupienia biletu wstępu oraz przebrania się w strój kąpielowy bądź sportowy (krótkie spodenki + t-shirt).  

 • Dopuszczalna jest rezygnacja z dalszych Zajęć, jednak nie później niż na 4. zajęciach. Należy wówczas złożyć pisemną (bądź mailową) rezygnację, najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia się kolejnych Zajęć, w innym przypadku Uczestnik ponosi koszt danych zajęć. W treści rezygnacji należy zamieścić dane do przelewu oraz numer konta, na który ma zostać dokonany zwrot za nieodbyte Zajęcia. Organizator w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia rezygnacji wykona zwrot kosztów.

IV. Płatności

 1. Płatność za Zajęcia dokonywana jest z góry za dany trymestr lub za pakiet.

 2. Każdy Uczestnik Zajęć zobowiązany jest do uiszczenia wszelkich płatności przed odbiorem karnetu.

 3. Prośby o faktury należy zgłaszać do 14 dni po wykonaniu przelewu.

 4. Wysokość opłat zajęć grupowych z rodzicem:

  59 PLN ( 30 minut lekcji + 30 minut na przebranie)

 5. Wysokość opłat zajęć grupowych samodzielnych:

  59 PLN ( 30 minut lekcji + 30 minut na przebranie)

  79 PLN ( 45 minut lekcji + 30 minut na przebranie)

 6. Wysokość opłat za kurs indywidualny (1 osoba):

  30 minut dzieci do lat 9.
  PAKIET 10x30 - 30 min lekcji + 30 min na przebranie do wykorzystania przez 3 miesiące - 899 PLN

  45 minut dzieci od lat 9 i dorośli
  PAKIET 10x45 - 45 min lekcji + 30 min na przebranie do wykorzystania przez 3 miesiące - 1249 PLN

  60 minut dzieci od lat 9 i dorośli
  PAKIET 10x60 - 60 min lekcji + 30 min na przebranie do wykorzystania przez 3 miesiące - 1529 PLN

  Dopuszczamy jednorazowo wykupienie lekcji pojedynczej, aby sprawdzić swoje możliwości:
  30 minut (dzieci do lat 9) - 99 PLN
  45 minut dzieci od lat 9 i dorośli - 139 PLN
  60 minut dzieci od lat 9 i dorośli - 169 PLN

 7. Wysokość opłat za kurs indywidualny (2 osoby):

  30 minut dzieci do lat 9.

  PAKIET 10x30 min - lekcja 2 osobowa - 30 min lekcji + 30 min na przebranie do wykorzystania przez 3 miesiące - 1519 PLN

  45 minut dzieci od lat 9 i dorośli

  PAKIET 10x45 min - lekcja 2 osobowa 45 min lekcji + 30 min na przebranie do wykorzystania przez 3 miesiące - 2149 PLN

  60 minut dzieci od lat 9 i dorośli

  PAKIET 10x60 min - lekcja 2 osobowa (60 min lekcji + 30 min na przebranie do wykorzystania przez 3 miesiące - 2689 PLN

  Dopuszczamy jednorazowo wykupienie lekcji pojedynczej, aby sprawdzić swoje możliwości:

  30 minut (dzieci do lat 9) - 169 PLN
  45 minut dzieci od lat 9 i dorośli - 239 PLN
  60 minut dzieci od lat 9 i dorośli - 299 PLN

V. Nieobecności i Odrabianie Zajęć

a) Grupowych

 1. Uczestnik ma prawo do odrobienia zajęć grupowych w danym trymestrze. Odrabianie zajęć możliwe w trakcie trwania danego trymestru. Dzień i godzina odrabiania zajęć ustalane będą indywidualnie za pośrednictwem biura.

 2. Nie istnieje możliwość zwrotu opłaty za zajęcia, w których Uczestnik nie uczestniczył.

 3. Sytuacje losowe i wyjątkowe (np. zmiana stałego miejsca zamieszkania, choroba) będą rozpatrywane indywidualnie.

 4. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. zamknięcie lub niedostępność pływalni, dzień ustawowo wolny), Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia Zajęć na inny możliwie najszybszy termin.

 5. Wszelkie informacje związane z odwołaniem bądź przełożeniem zajęć przekazywane są drogą telefoniczną lub mailową.

b) Indywidualnych

 1. Uczestnik nie może odrobić zajęć, występuje jedynie opcja odwołania lekcji z 24 godz. wyprzedzeniem, telefonicznie lub smsem, biorąc pod uwagę godziny pracy biura (biuro jest czynne w godzinach 10.00-18.00).

 2. W przypadku, gdy zajęcia nie zostaną anulowane w przeciągu 24h, lekcja zostanie naliczona, tak jakby się odbyła.

 3. Nie istnieje możliwość zwrotu opłaty za zajęcia, w których Uczestnik nie uczestniczył.

 4. W przypadku odwołania Zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. zamknięcie lub niedostępność pływalni, dzień ustawowo wolny), Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia Zajęć na inny możliwie najszybszy termin.

 5. Wszelkie informacje związane z odwołaniem bądź przełożeniem zajęć przekazywane są drogą telefoniczną lub mailową.

VI. Postanowienia Końcowe

 1. Każdy Uczestnik Zajęć zobowiązany jest do zachowywania się w sposób odpowiedni, poszanowania i niedyskryminowania innych Uczestników oraz stosowania się do poleceń Trenera.

 2. Każdy Uczestnik Zajęć zobowiązany jest do przeczytania i przestrzegania regulaminu pływalni, na której odbywają się Zajęcia.

 3. Rodzic zobowiązany jest poinformować Organizatora o stanie zdrowia swojego dziecka.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń w czasie zajęć sportowych organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.

 5. Trenerzy i Organizator nie odpowiadają za konsekwencje nieodpowiedniego zachowania niepełnoletnich Uczestników (np. niszczenie mienia, kradzieże itp.)

 6. Trenerzy i Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty zagubione, pozostawione w szatni lub na hali basenowej.

 7. Za wyrobienie duplikatu karnetu pobierana będzie opłata w wysokości 30 zł.

 8. Informacje odnośnie polityki ochrony danych osobowych znajdują się na stronie https://adriannaswim.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych.

  Wszelkie zapytania, komentarze i uwagi prosimy przesyłać drogą mailową na adres: kontakt@adriannaswim.pl.

 
 
*
Imię i nazwisko Uczestnika zajęć *
Imię i nazwisko Uczestnika zajęć
Imię i nazwisko opiekuna
Imię i nazwisko opiekuna